VSS årsmöte

  • 9 feb 2024

Kallelse till Västerås Simsällskaps årsmöte ONSDAG 13 mars 2024, kl. 19:00 i Lögarängsbadets konferensrum.  

Förslag (motion) från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Mailas till info@vasterassim.nu

Om du är intresserad av ideellt arbete i VSS, eller om du vill föreslå någon till Valberedningen:

  • Valb. Mathias mathias.isaksson@live.se    073-8079350
  • Valb. Elias elias.bouvin@atlascopco.com   073-0651157
  • Valb. Lars Ekdahl info@startpallen.se         070-2323299

Valda handlingar inför årsmötet kommer att publiceras innan årsmötet.  

Som vårdnadshavare har man rösträtt för minderåriga. Om någon gärna vill bli medlem hos oss så kan man klicka här, det finns bland annat Medlemskap 2024 som gör dig till fullvärdig medlem i VSS.

Anmälan:

  1. Anmäl gärna i förväg till: info@vasterassim.nu så att vi har fika till alla ?
  2. Skriv namn och E-post. Skriv ”Årsmöte” i rubriken.

Varmt välkommen!

Dagordning – årsmöte

 

1) Medlemsmötets öppnande.

2) Fråga om Medlemsmötets behöriga utlysande.

3) Val av ordförande och sekreterare för Medlemsmötet. Härvid väljs om möjligt ej styrelsens ordförande respektive sekreterare.

4) Val av 2 justeringsmän att jämte mötesordföranden justera Medlemsmötets protokoll.

5) Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

6) Revisorernas rapport för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret respektive räkenskapsåret.

8) Beslut om styrelsen ska innehålla 5 eller 7 ledamöter för kommande verksamhetsår samt vilken verksamhet som ska drivas i sektioner där om möjligt ordförande tillsätts av Årsmötet. Strävan är att minst en Klubbsektion finnas.

9) a) Val av en styrelseordförande för 1 år

b) Val av 4 eller 6 övriga ledamöter för 2 år enligt beslut i punkt 8. Härvid väljs hälften vartannat år och övriga varje däremellan liggande år.

c) Val av vice ordförande, sekreterare och kassör för 1 år bland ledamöterna enligt punkt 9b ovan.

10) Val av ordförande i beslutade sektioner enligt punkt 8. Om möjligt och om förslag finnes ska minst en ordförande för Klubbsektionen, kallad Klubbmästare, utses.

11) Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant för l år. I detta fall får ej avgående eller tillträdande styrelseledamot rösta. Av ordinarie revisorer ska 1 utses till sammankallande.

12) Val av 3 ledamöter varav 1 sammankallande i valberedningskommitté för nästa Årsmöte.

13) Redovisning av budget och verksamhetsplan.

14) Fastställande av årsavgiftens storlek liksom åldersgränser, intressegrupperingar och giltighetstid.

15) Frågor som väckts av styrelsen eller som inkommit till styrelsen senast 8 dagar före mötesdagen.

16) Behandling av frågor väckta under Medlemsmötet i vilka beslut dock ej kan fattas.

17) Medlemsmötets avslutande.