VSS Anhörigpolicy

VSS Anhörigpolicy

VSS Anhörikpolicy (pdf)
Brev till nya föräldrar till simmare (pdf)

VSS anhörigpolicy som träder i kraft 2016-03-15.

VSS är en ideell förening som bidrar till en meningsfull del i barn och ungdomars fritid. Föreningslivet bygger på ideell basis och om vi som vuxna vill anhöriga att det ska fungera så behöver vi alla bidra. Därför önskar vi från styrelsen att alla föräldrar eller andra anhöriga bidrar efter förmåga genom att medverka i vår verksamhet som ex funktionär, kommittéarbete, styrelsearbete eller på annat sätt bidra med ideella krafter.

Syftet med vår anhörigpolicy är att stärka vår sammanhållning i föreningen samt att säkerställa att vi har tillräckliga och balanserade resurser för att genomföra vår verksamhet i form av träningar, tävlingar, aktiviteter och andra arrangemang för att våra barn och ungdomar ska ha möjlighet att ha roligt, utmana sig själva och växa som personer i såväl sin idrottsutövning som människor.

VSS:s anhörigpolicy omfattar simidrottare (nedan kallade aktiva), som ännu inte fyllt 18 år, i kommittéerna sim, hopp och vattenpolo samt triathleter.

För simmare under 18 år gäller att en anhörig till simmaren ska vara tävlingsfunktionärsutbildad, se separat föräldrabrev. Även simmare som fyllt 16 år ska vara tävlingsfunktionärsutbildad.

Styrelsen fastställer varje kalenderår, eller för annan lämplig period, det totala antalet arbetsinsatser som behöver utföras under perioden. Dessa publiceras på VSS hemsida.

Vid anordnade av simtävling, vilket kräver ett stort antal tävlingsfunktionärer, förutsätts att utbildad deltar i den utsträckning som behov finns, och inte bara när den egna simmaren eller dennes grupp deltar. Någon av VSS:s tävlingsfunktionärsansvariga administrerar bemanningen.

För att säkerställa bemanningen av övriga personella resurser under en viss tävling eller ett visst arrangemang tilldelas respektive träningsgrupp ansvar för en viss aktivitet/ett visst arrangemang. Kansliet, anhörigrepresentant eller tränare administrerar bemanningen. Även de grupper som inte tilldelats ansvaret för en viss aktivitet är givetvis välkomna att vara delaktiga.

Därutöver förutsätts att anhöriga och aktiva ställer upp i den mån det behövs för att föreningens aktiviteter ska kunna genomföras på ett bra sätt.

Tillsammans för våra barn och ungdomar!

Styrelsen


Om du har frågor eller synpunkter på Anhörigpolicyn kan du kontakta
Västerås Simsällskaps ordförande Rolf Alm.